CROSSxTOYS is a set of 20 elements designed to rethink the stereotypical image of femininity and masculinity. Each of the interactive elements, through the use of different materials symbolizes a normative feature or a stereotype associated with female or male gender. The first task we face while using CROSSxTOYS is to build a conventional image of a woman and a man. Chosing soft, brittle, warm, firm or clean elements, we shape a woman. Choosing cold, rough, sharp, hard and scratched elements – a man. The final step of using the set is to build your own image. We make this step using the elements previously assigned by us as being connected to woman or man. This moment is the most important because it gives a proof of how much we are limited by socialization – none of us carries features which we are taught to be either one hundred percent feminine or masculine.
​​​​​​​
PL / CROSSxTOYS to zestaw 20 elementów, za pomocą których możemy ułożyć totemy symbolizujące kobietę oraz mężczyznę. Stereotypową kobietę budujemy wybierając klocki wykonane z miękkich, kruchych i elastycznych materiałów; typowego mężczyznę konstruujemy natomiast z elementów szorstkich, ostrych i twardych. Końcowym etapem korzystania z zestawu CROSSxTOYS jest zbudowanie własnego wizerunku. W tym celu musimy posłużyć się elementami, które uprzednio przypisaliśmy kobiecie oraz mężczyźnie. Ten moment jest dla użytkowniczek i użytkowników zestawu kluczowym, ponieważ stanowi dowód na to, że narzucane nam odgórnie podziały, które i my często sami powielamy, nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Żadne z nas nie nosi w sobie cech stuprocentowo żeńskich czy stuprocentowo męskich.
Each of the interactive elements, through the use of different materials symbolizes a normative feature or a stereotype associated with female or male gender. For the purposes of the project, basic questionnaires were carried out. Respondents had assigned a given feature with a gender. According to the rules, they could choose between a woman, a man or write any other answer. Yet, in a significant number of cases, the binary division dominated. I decided to turn these results into different elements of the project.

The first task we face while using CROSSxTOYS is to build a conventional image of a woman and a man, according to the scenario attached to the set. While building totems, we use elements made of different materials symbolizing previously mentioned features. Choosing soft, brittle, warm, firm or clean elements, we shape what respondents assigned to a woman. Choosing cold, rough, sharp, hard and scratched elements – a man. The kit also has four parts which carry physiological factors associated with the act of self-creation. These are: blood, sweat, tears and hair of human origin. Cast in epoxy resin, they are isolated from the external environment, reflecting the shame that we feel towards our own bodies. CROSSxTOYS users choose the gender to which they assign those four elements. If we decide to assign blood to the male totem (connecting it to strenght or aggression) we will find out that this element also consists of menstrual blood
. By assigning hair to the female totem we will discover  that it is not only a symbol of beauty, but in some cases also an object of a stigmatization (e.g. pubic hair) or lack of self-acceptance (e.g. gray hair). In the physiological parts, we can also find sweat – the symbol of both the fight for the perfect body and shame. And tears – the characteristic of an over emotional woman and the source of feeling humiliation for a man. All with the intent to make us realize that we are equally hurt by the shame associated with our own physiology and by the social constrains imposed on us into which we are trying to fit, yearning for acceptance.

The final stage of using the set is to build your own image. We make this step using the elements previously assigned by us or society as being associated with a woman or a man. This moment is the most important because it gives a proof of how much we are limited by socialization – none of us carries features which are either one hundred percent feminine or masculine. And for that, the societal expectations which are imposed on us are often impossible to fill
.

Using CROSSxTOYS with typically masculine or feminine features, we create an image of ourselves to reflect on a binary system we are living in. Within this project I would like to raise questions about common definitions of femininity and masculinity and reflect on them in a critical way.

The project is open. Transferring features or stereotypes into additional elements of the kit is an ongoing process.
​​​​​​​
PL / Każdy z interaktywnych elementów, poprzez zastosowanie różnych materiałów, jest nośnikiem normatywnej cechy lub stereotypu powiązanego z daną płcią. Na potrzeby projektu, przeprowadzone zostały podstawowe ankiety, w których badani i badane mieli za zadanie zdecydować, do jakiej płci przynależy określona w pytaniu cecha. Zgodnie z regułami, wybrać mogli kobietę, mężczyznę lub wpisać własnoręcznie inną odpowiedź. W znaczącej ilości przypadków, klasyczny, binarny podział dominował. Analizując wyniki, postanowiłam przełożyć je na konkretne elementy projektu. W ten oto sposób, pierwszym z zadań związanych z użytkowaniem CROSSxTOYS jest uformowanie konwencjonalnego wizerunku kobiety i mężczyzny, odgórnie określonego w zasadach dołączonych do zestawu. Budując totemy posługujemy się elementami o najrozmaitszych fakturach symbolizujących wcześniej wspomniane już cechy. Mając do wyboru klocki wykonane z miękkich, kruchych i ciepłych materiałów kształtujemy obiekt przedstawiający kobietę, wybierając zimne, szorstkie, ostre i twarde elementy – mężczyznę. Do zestawu dołączone są także cztery, z pozoru neutralne części będące nośnikami fizjologicznych faktorów powiązanych z aktem autokreacji. Są to: krew, pot, łzy i włosy pochodzenia ludzkiego. Zalane żywicą epoksydową zostają odizolowane od środowiska zewnętrznego odzwierciedlając tym samym wstyd, jaki odczuwamy względem własnego ciała. Każdorazowo, osoba użytkująca CROSSxTOYS samodzielnie wybiera, do której z płci przydzieli każdy z tych czterech elementów. Gdy zdecydujemy się przypisać krew do uprzednio ułożonego już męskiego totemu, kojarząc ją z siłą czy agresją, z instrukcji dowiemy się, że w wybranym przez nas klocku zawarta jest także krew menstruacyjna będąca przedmiotem społecznej tabuizacji. Przypisując włosy do totemu żeńskiego, dowiemy się, że nie są one tylko i wyłącznie symbolem piękna, ale w niektórych przypadkach stanowią także obiekt stygmatyzacji (np.: włosy łonowe) czy braku samoakceptacji (np.: siwe włosy u mężczyzny). W częściach fizjologicznych znajdziemy także pot – symbol zarówno walki o perfekcyjne ciało, jak i wstydu oraz łzy – domenę emocjonalnych kobiet i powód odczuwania upokorzenia, gdy należą do mężczyzny. Końcowym etapem użytkowania zestawu jest zbudowanie własnego wizerunku. Krok ten wykonujemy korzystając z elementów, uprzednio przypisanych przez nas lub społeczeństwo, jako tożsamych z kobietą i mężczyzną. Ów moment jest kluczowym, ponieważ stanowi namacalny dowód na to, jak bardzo ograniczani jesteśmy poprzez socjalizację – żadne z nas nie nosi w sobie bowiem cech stu procentowo męskich czy stu procentowo żeńskich. Narzucane nam odgórnie podziały nie znajdują zatem odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zderzenie stereotypów, cech normatywnych oraz autokreacji, jakie pojawia się w projekcie, nie ma na celu postawienia na równi tychże terminów czy zachowań, z jakimi się one wiążą. Projekt ma za zadanie ukazać, że wstyd, jaki towarzyszy nam każdego dnia, związany z naszą własną fizjologią, jest podobnie krzywdzący, jak narzucane nam odgórnie ramy, w które wpisujemy się każdego dnia z nadzieją na społeczną akceptację. Za pomocą CROSSxTOYS z cech typowo męskich czy kobiecych tworzymy wizerunek własnej osoby, dowiadując się tym samym, że system binarny występujący w Polsce powinien zostać poddany zakwestionowaniu. Mam nadzieję, że projekt genderowych zabawek przeznaczonych zarówno dla zsocjalizowanych już ludzi, jak i tych, którzy dopiero są w trakcie tego procesu, wywoła dyskusję, która być może doprowadzi do zmian, lecząc tym samym przewlekły brak samoakceptacji naszego społeczeństwa. Projekt ma charakter otwarty. Przekładanie kolejnych cech czy stereotypów na dodatkowe elementy zestawu jest stale rozwijającym się procesem.

------


exhibitions:
Meskie rzeczy i urzeczowione meskosci, Muzeum Slaskie, Katowice, 2018
Respect me by GROUPHUG, New York Design Week, New York, 2018
CROSSxTOYS, individual diploma exhibition, Galeria BB, KRAKOW, 2018

press: