Mourning touches us not only after death of people dear to us. It is also connected with other losses such as break up, divorce or even drastic change of environment. Due to the fact that owning ashes of a dead person is prohibited in Poland, I began to wonder about other way enabling us to get used to the loss, while staying in possession of some kind of memento of the lost person. During the time of mourning we receive a social consent for holiday and state a kind of indisposition. Yet time we receive is short and we end up alone with many emotions and still unsettled belongings left by the deceased; including documents and mementos which are the hardest to dispose of.
​​​​​​​
PL / Żałoba dotyka nas nie tylko po śmierci kogoś bliskiego. Jest ona związana także z innymi stratami: rozstaniem, rozwodem czy drastyczną zmianą środowiska. W związku z prawnym zakazem przetrzymywania ludzkich prochów w domach (obowiązującym na terenie naszego kraju), zadałam sobie pytanie, jak inaczej możemy oswoić się ze stratą, która nas dotknęła, jednocześnie posiadając pamiątkę po kimś, kto był dla nas ważny? Podczas trwania żałoby otrzymujemy społeczne przyzwolenie na dni wolne oraz pewnego rodzaju niedyspozycję; czas ten jednak szybko się kończy, a my zostajemy sami z własnymi emocjami i wieloma rzeczami materialnymi, które należy uprzątnąć. Wliczając osobiste dokumenty i pamiątki, których najciężej jest się pozbyć.
POPIO is a project of a service that we could offer to a person experiencing the misery of loss. It implies a cooperation with service provider whom we would supply with paper remembrances of the person mourned person: photographs, letters or even documents. Second step would be the destroying them with the client and allowing him/her to take part in the process of forming a new material. Finally the client can choose the form of the ready personalized item that would help dealing with loss. For this project few prototypes were made. The material can be both polished or raw. The item is an intimate object for owners and ambiguous to other people.
​​​​​​​
PL / POPIO to usługa, jaką możemy zaoferować osobie przeżywającej żałobę. Zakłada współpracę z usługodawcą, któremu dostarczamy papierowe pamiątki po niegdyś bliskiej nam osobie: zdjęcia, korespondencję, dokumenty osobiste czy własnoręcznie napisany list do kogoś, kogo nam brakuje. Drugim krokiem jest wspólne niszczenie tychże pamiątek oraz uczestniczenie w wyrabianiu z nich nowego materiału. Na koniec mamy możliwość wyboru, jaką formę ma przyjąć osobisty przedmiot, który ułatwi nam oswajanie się z żałobą. Na potrzeby projektu powstało kilka prototypów. Materiał może być zarówno wyszlifowany, jak i surowy. Noszony przez nas obiekt jest przedmiotem intymnym i niedosłownym w swoim znaczeniu dla osób trzecich.
Material used in this project is based on ash obtained by burning the paper remembrances of the mourned person. Combined with flour and water it solidifies and ossifies. After taking the concrete form it qualifies for careful processing.
​​​​​​​
PL / Materiał – jego najważniejszym elementem jest popiół uzyskiwany podczas spalania papierowych pamiątek związanych z niegdyś bliską nam osobą. W połączeniu z mąką oraz wodą, zastyga on i twardnieje. Gdy przyjmie formę betonu, nadaje się do ostrożnej obróbki.
_____


exhibition:
Wzornictwo GO UP, Malopolski Ogrod Sztuki, Cracow, 2016​​​​​​​